Éxodo – Shemot – שׁמות

shemot.png

SHEMOT

VA´ERA

BO

BESHALAJ

JITRO

MISPHATIM

TERUMÁ

TETSAVÉ

KI TISÁ

VAYAKHEL

PEKUDEI